اسکیس و طراحی سریع

یکی از مهم ترین قابلیت های هر معماری، توانایی ترسیم سریع و صحیح دو بعدی و سه بعدی است. چنین به نظر می رسد که آموزش اسکیس و ترسیم دست آزاد، امروزه با وجود نرم افزارهای سه بعدی ساز چون ۳DMax و AutoCad 3D و…اهمیت خود را از دست داده اند. اما به یقین چنین نیست. اهمیت یادگیری و کسب مهارت در ترسیم های سه بعدی به قدری بالاست که در آزمون های ورودی تحصیلات تکمیلی از مهم ترین توانایی ها به شمار می رود.

آموزش اسکیس در معماری

توانایی ترسیم سه بعدی به صورت دست آزاد، هماهنگی ذهن و چشم و دست را افزایش می دهد. اصولا یکی از  وجوه تمایز یک معمار همین قابلیت ترسیم احجام سه بعدی بر روی کاغذ با دو بعد است. اینکه آن چه در ذهن معمار شکل گرفته، بدون واسطه و مستقیم بر روی کاغذ منتقل شود، سریع اصلاحات لازم انجام شده و به نتیجه برسد مهم ترین اثر این مهارت است. اسکیس برای یک معمار همان حکم پیش نویس برای یک نویسنده یا شاعر را دارد.

حال که اهمیت موضوع روشن شد، پس جایگاه نرم افزارهای طراحی و سه بعدی ساز کجاست؟

همانطور که در بخش روند طراحی نیز به آن اشاره خواهد شد، نرم افزارها بیشتر برای ترسیم کاربرد دارند تا برای طراحی. اگر آن تصور و تجسم اولیه را که با اسکیس روی کاغذ منتقل نمودیم، نداشته باشیم، قابلیت های طراحی و حجم سازی نرم افزار چندان کاربردی نخواهند داشت. در ضمن به عنوان یک معمار قطعا باید مهارت کافی برای طراحی و حجم سازی و اسکیس داشته باشیم.

در بخش اسکیس و طراحی سریع چه خواهیم آموخت؟

در این بخش مطالبی متفاوت با آنچه آموزش دیده اید خواهید آموخت. مطالبی که کاربرد بسیاری حتی در طراحی احجام کوچک ماتتد لیوان و چراغ و مبل و میز و صندلی و… خواهند داشت. روش های مختلف به صورت گام به گام آموزش داده می شوند که عبارتند از:

  • پرسپکتیوهای موازی و مایل در دستگاه های آگزونومتریک و ابیلیک.
  • پرسپکتیوهای با نقاط گریز.
  • ترسیم دایره و منحنی در دستگاه های مختلف پرسپکتیو.
  • انتقال پلان به پرسپکتیو.
  •  اسکیس، راندو با تکنیک های مختلف.
  • ترسیم کروکی، تحلیل سایت و اقلیم، عناصر معماری
  • بافت و زمینه، متریال و پرزانته و بسیاری مطالب متنوع و کاربردی دیگر.

واضح است که تمرین و تکرار مهم ترین عامل کسب مهارت در زمینه طراحی سریع و اسکیس است.