روند اجرا

روند اجرا

روند اجرا از کجا آغاز می شود؟

پس از اتمام کار طراحی، شروع روند اجرا است. در حین اجرا ممکن است نیاز به طراحی باشد. اما این طراحی در حین اجرا اغلب مربوط به نقشه های جزییات است که در بخش روند طراحی به طور کامل توضیح داده خواهد شد. درستی مبنای طراحی بر اساس وضعیت موجود زمینه بسیار مهم است. از طرفی تطبیق تقریبا کامل اجرا با نقشه های طراحی شده نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر هرکدام از این دو مورد به صورت صحیحی انجام نگیرند ممکن است باعث بروز خطاهایی گاه جبران ناپذیر در ساختمان گردند. این خطاها در ساده ترین حالت تغییر طراحی و عدم تطابق اجرا با طرح اولیه است که ممکن است عملکرد بنا را دچار اشکال کند. در مواقعی هم که این عدم تطابق منجر به تخریب جزیی یا کلی گردد، بیشترین هزینه ها ممکن است به پروژه تحمیل گردد. بنابراین دو بخش روند طراحی و روند اجرا بسیار درهم تنیده و مرتبط هستند.

عوامل اجرا کدامند؟

برای اجرای هر پروژه ای با هر ابعاد و حجمی نیاز به عوامل اجرایی است. سه بازویی که در معیت هم و با همکاری یکدیگر عملیات اجرایی را انجام می دهند. مهم ترین نهاد از عوامل اجرا پیمانکار است. پیمانکار طی قراردادی، عملیات اجرا را برای کارفرما به انجام می رساند. نهاد دوم از عوامل اجرا، کارفرما است که وظایف و اختیارات مهمی در اجرای پروژه بر عهده او است. و در نهایت نهاد سوم اجرا، مشاور پروژه است که وظیفه طراحی، نظارت بر حسن انجام عملیات اجرایی و هماهنگ کننده بین کارفرما و پیمانکار است. مشاور طراحی پروژه لزوما نظارت آن را بر عهده ندارد و ممکن است وظیفه نظارت به مشاور دیگری واگذار شود. در ادامه مطالب این بخش وظایف و اختیارات هرکدام از این سه نهاد به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

روند اجرا چگونه است؟

روند اجرا که با پایان یافتن تقریبی روند طراحی آغاز شده است نیز فرآیندی است کاملا گام به گام. هر گامی پیش نیاز گام بعدی است. عملیات اجرا اغلب با تحویل زمین از طرف کارفرما به پیمانکار آغاز می شود و با تحویل موقت پروژه از پیمانکار به کارفرما به اتمام می رسد. در این بین روندی که برای اجرای پروژه طی می شود، در تمام پروژه ها کم و بیش یکسان است. تمامی این مراحل به صورت گام به گام همراه با نقشه ها در این بخش توضیح داده خواهد شد.

روند اجرا با تحویل زمین توسط کارفرما آغاز و با تحویل بنا توسط پیمانکار پایان می گیرد.

هدف از این بخش چیست؟

علاوه بر تمام مطالب پیش گفته، شرایط عمومی پیمان، انواع قراردادها، ماشین آلات و مدیریت اجرا نیز در این بخش ارایه می شود. بنابراین اهم مطالب در موضوعات زیر خواهد بود:

  • معرفی عوامل اجرا، وظایف و اختیارات هر یک
  • انواع قراردادها
  • ترتیب عملیات اجرایی از تحویل زمین تا تحویل بنا
  • متره و برآورد
  • صورت وضعیت، صورت جلسه، صورت مجلس
  • مدیریت پروژه و کارگاه
  • ماشین آلات ساختمانی
  • دفترفنی
  • تحویل موقت
  • نحوه برگزاری مناقصات و انواع آن