طراحی پروژه تجاری اداری با سازه فضایی (خرپای سه بعدی)

مشخصات و ویژگی های طرح:

این پروژه به عنوان یک ایده پردازی جسورانه با رویکرد به استفاده از سازه فضایی (خرپای سه بعدی) در ابعاد بزرگ و برای پروزه های بزرگ طراحی شده است.

ساختمان تجاری با سازه فضایی

پروژه ای که عمدتا هدف آن نشان دادن قابلیت های سازه در شکل دادن به معماری است. این که سازه خود به تنهایی می تواند معماری را شکل دهد، بی نیاز از هرگونه تزیینات اضافی. اتفاقی که اولین نمود آن برج ایفل است. حجم بنا می تواند چنان باشد که نیازی به نماسازی نماند و تنها سازه و پوشش نهایی جداره ها می تواند معماری را شکل دهد. در طراحی حجم این اثر، تنها از خرپاهای فضایی در ابعاد گوناگون و شیشه جهت پوشش نما استفاده شده است. این اثر بیانگر ترکیب بی نظمی طبقات پایین (بخش تجاری) با نظم بسیار هندسی و دقیق برج اداری است. این که نظم و بی نظمی می توانند در کنار هم و در ترکیب با هم، شکل و حجمی بدیع و نو را به نمایش بگذارند.

این اثر یک ساختمان تجاری، اداری است و شامل ۴ طبقه ساختمان تجاری و یک برج ۱۶ طبقه اداری است. چنان که اشاره شد، نمای بخش تجاری تماما با ترکیب شیشه و سازه فضایی (خرپای سه بعدی) طراحی شده است. چون هدف از طراحی، ایجاد حجمی با شکل نامعین و تا حد زیادی بی نظم و ابرگونه بوده است، ابعاد هرکدام از مدول های سازه فضایی بر حسب موقعیت قرار گیری آن با دیگری متفاوت است. سازه طبقات تجاری از سیستم های سازه ای متداول (تیر و ستون) در نظر گرفته شده است.

برج تجاری باسازه فضایی

برج اداری نیز از سیستم های متداول سازه ای بهره می گیرد. نمای برج اداری نیز به کلی با خرپای فضایی و شیشه طراحی شده است. در این برج، سازه فضایی که پوسته نما را تشکیل می دهد و صفحات شیشه را نگهداری می کند، دارای نظم هندسی خاصی است. نظمی که شکلی بدیع به نما می بخشد و تضاد آن با بی نظمی طبقات پایین (تجاری)، هویت خاصی به حجم کل بنا داده است.

این اثر بیانگر قابلیت سازه در ایجاد فرم وشکل دادن به معماری، ترکیب نظم و بی نظمی، ایجاد حس سبکی و تعلیق است.

گذاشتن یک دیدگاه