عوامل اجرا – پیمانکار

پیمانکار

پیمانکار کیست؟

یکی از مهم ترین عوامل اجرا، پیمانکار پروژه است. توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که بدون شناخت عوامل اجرا و وظایف و تعهدات هریک، مدیریت پروژه و کارگاه بسیار مشکل خواهد بود. به طور خلاصه پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد با کارفرما را طبق اسناد و مدارک و نقشه های مصوب و با تایید کارفرما در قبال مبلغی که در قرارداد توافق کرده، به بهترین وجه ممکن به انجام برساند.

این تعریف به چهار مورد مهم عملیات موضوع قرارداد، کارفرما و وظایف او، اسناد و مدارک و نقشه ها و در نهایت مبلغ قرارداد اشاره دارد. به تمامی این موضوعات در مطالب مختلف بخش های روند اجرا و روند طراحی به تفصیل پرداخته خواهد شد.

بر طبق تعریف فوق و شرایط عمومی پیمان، که به تفصیل در بخش روند اجرا به آن خواهم پرداخت، پیمانکار در قبال کارفرما تاییدات و تعهداتی به شرح زیر دارد:

تاییدات پیمانکار

تاییدات پیمانکار:

پیمانکار موارد زیر را تایید می کند:

 • اسناد و مدارک موضوع پیمان را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملا آگاه است.
 • نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز در محل یا از نقاط دیگر، اطمینان یافته است.
 • نسبت به تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار اجرای کار در محل یا نقاط دیگر، اطمینان یافته است.
 • محل اجرای کار را دیده و بررسی نموده است. از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال آگاه گشته است. مبنای آگاهی از وضعیت اقلیمی، توجه به آمار ۲۰ سال پیش از ارایه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار است.
 • از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیات ها و عوارض و دیگر قوانین و مقرراتی که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و نافذ بوده، کاملا مطلع است. در ضمن پیمانکار متعهد می شود که همه آن ها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم رعایت قوانین به عهده پیمانکار است.
 • در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از موارد فوق را در نظر گرفته است. پیمانکار تایید می کند که بعدا از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد. مگر آنچه که به صراحت در متن شرایط عمومی به آن اشاره شده است.

در هر حال پیمانکار تایید می نماید که در هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعدها در مورد آن استناد به جهل خود کند.

تعهدات پیمانکار:

پیمانکار در بخش های زیر که هرکدام دارای مواد متعدد هستند، متعهد است. مهم ترین آن ها به این شرح است:

کارکنان:

 • پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد.
 • تامین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی به عهده پیمانکار است.
 • پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبا پرداخت کند.
 • پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار است.

مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه:

 • پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد.
 • پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود.
 • پیمانکار متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروه های اجرایی متعلق به کارفرما، که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند، به عمل آورد.
 • پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه، گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید.
 • پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت او انجام شود.

 

تعهدات پیمانکار
تعهدات پیمانکار در قبال کارکنان

کنترل نقاط نقشه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها:

 • پیمانکار، پیش از عملیات موضوع پیمان باید نقاط نشانه و مبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید. در صورتی که اختلافی موجود نباشد، درستی آن ها را تایید و اعلام دارد. در صورت وجود اختلاف، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد.
 • پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آن ها را با او صورتمجلس کند. تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند، یا به هر صورت کنترل و اندازه گیری کامل آن ها میسر نباشد، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آن ها، صورتمجلس شوند.
 • اندازه گیری ها بر اساس نقشه های اجرایی، دستور کارهای اجرا شده و صورتمجلس ها، که شامل کروکی های لازم و روشن است، انجام می شود.

تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات:

 • پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.
 • اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعدا معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد. در هر حال، از نظر مرغوبیت باید کاملا منطبق بر مشخصات فنی بوده و مورد تایید مهندس مشاور قرار گیرد.
 • ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آن ها ضمن اجرا، از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب نمی کاهد.
 • نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود.
 • پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است، از کارگاه خارج کند.
 • اگر در اسناد و مدارک پیمان، تکلیفی برای تهیه غذا، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تامین آن ها طبق شرایط پیش بینی شده است.

حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت های لازم:

 • پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد.
 • پیمانکار در چارجوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است. در هر حال، کارفرما در این مورد هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد.
 • پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک تعیین شده در مقابل حوادث مذکور در اسناد یاد شده، به نفع کارفرما، نزد موسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند.
 • پیمانکار موظف است که تمام ساختمان ها و تاسیسات موقت، ماشی آلات و ابزار و وسایل کارگاه را، که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد، به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند.
 • پیمانکار موظف است روشنایی کافی داخل کارگاه تامین کند. همچنین موظف است کلیه موارد ایمنی، علائم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی، نرده و حصار کشی در صورت لزوم و نگهبان به تعداد کافی تامین نماید.

واگذاری به پیمانکاران جزء:

 • پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگری را ندارد.
 • پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان، قراردادهایی با پیمانکاران جزء منعقد نماید. مشروط به آن که آنان را از واگذاری کار به دیگران ممنوع کند.

آثار تاریخی و اشیا عتیقه:

 • هرگاه ضمن اجرای کار، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن در محل کار پیدا شود، پیمانکار موظف است که بی درنگ مراتب را از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاه های انتظامی برساند.

گذاشتن یک دیدگاه